MEEST GESTELDE VRAGEN

Bekijk hier onze algemene voorwaarden, (huis)regels en verplichtingen. Veiligheid en kwaliteit staan bij ons voorop.
Wij werken volgens strikte voorschriften en vragen je dan ook om een formulier voorafgaand aan iedere behandeling in te vullen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet naleven van de door ons aan jou gegeven adviezen en instructies.

VOORWAARDEN & AANBETALINGEN

Bij het maken van een afspraak, vragen wij om een aanbetaling. Deze aanbetaling wordt verrekend met jouw behandeling. Afspraken dienen binnen 48 uur geannuleerd of gewijzigd te worden. Bij het niet tijdig doorgeven, hebben wij het recht om de aanbetaling te houden. De aanbetaling wordt dan niet terug betaald. Als je geen aanbetaling hebt gedaan, zullen wij de helft van het bedrag in rekening brengen.

Verplichtingen Iconic Skin Clinic

Vakkennis, persoonlijke aandacht en werken met kwalitatief hoogwaardige producten staan bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn er voor jouw uiterlijke schoonheid, maar vinden rust, ontspanning en gezondheid net zo belangrijk. Wij vinden het dan ook erg belangrijk dat de behandelingen die wij uitvoeren voldoen aan de eisen van zorgvuldig en professioneel vakmanschap. Wij zullen jou altijd op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachten resultaten, eventuele risico's en de contra-indicaties. Ook zullen wij jou altijd informeren over de financiële gevolgen van een wijziging, aanvulling, no show of annulering van een behandeling

Verplichtingen van de klant

Wij vinden het belangrijk om jou de beste service, kwaliteit en behandelingen te bieden. Om dit te kunnen doen ontvangen wij graag van jou alle gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een behandeling. Ook willen wij jou vragen om het formulier voorafgaand aan de behandeling naar waarheid in te vullen en ons op de hoogte te brengen van eventuele complicaties en specifieke wensen.

 

TE LAAT KOMEN

Indien je te laat komt of later aanwezig bent dan de afgesproken tijd, brengen wij het gehele bedrag in rekening en hebben wij het recht om de behandeling in te korten.

Annuleringsvoorwaarden

Om andere klanten ook zo goed mogelijk te kunnen helpen, dien je bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur, te annuleren. Als je dit niet gaat redden, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Wanneer je niet op komt dagen hebben wij het recht om de aanbetaling te houden en heb je geen recht op teruggave van de aanbetaling. 

Klachtenafhandeling

Wij horen graag jouw mening. Mocht je een klacht hebben over één van onze producten, een bestelling of behandeling, dan horen wij dit graag binnen vijf werkdagen. Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen de gestelde tijd schriftelijk aan ons te melden. Je moet ons in ieder geval vier weken de tijd geven om een klacht in behandeling te nemen en samen met jou op te lossen. 

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

- Jouw fouten en/of tekortkomingen in de informatie en gegevens die je aan ons verstrekt;
- Foutieve informatie of niet naar waarheid ingevulde gegevens; 
- Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelen of niet handelen;
- Fouten of tekortkomingen van, door of namens jouw ingeschakelde derden;
- Schade, ontstaan door derden;
- Schade ontstaan door behandelingen die jij elders hebt laten uitvoeren; 
- Tegenvallende resultaten en/of verwachtingen; 
- Het niet naleven van de door ons aan jou gegeven nazorg, instructies of voorschriften voor, tijdens of na de behandeling;
- Wanneer je na onze behandeling(en) naar een andere kliniek gaat; 
- Wanneer je ons niet in de gelegenheid stelt om naar een klacht te kijken en deze samen op te lossen; 
- Een verkeerd gebruik van onze producten of het blootstellen van de door ons geleverde producten aan abnormale omstandigheden;
- Schade of vermissing van persoonlijke eigendommen van jou tijdens je bezoek aan onze kliniek.

Wij zijn enkel aansprakelijk voor aan ons toe te rekenen directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen is uitgesloten.

Iedere vorm van aansprakelijkheid vervalt, één jaar nadat de (behandel)overeenkomst werd voltooid.

Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade waarvoor jij zelf verzekerd bent.

Jij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van en door derden, de (redelijke) kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen jou en ons, behoudens opzet of grove schuld aan onze zijde.

Garantievoorwaarden

Wij vinden het belangrijk dat je met een goed gevoel de kliniek verlaat. Indien dit niet het geval is, bieden wij zeven dagen garantie op de behandeling en/of producten, maar alleen wanneer jouw klacht gegrond is. 

Wij bieden geen garantie, wanneer:
- Je andere producten  gebruikt, dan die wij hebben aanbevolen en geadviseerd; 
- Je onze nazorg, instructies of voorschriften niet naleeft, voor, tijdens of na de behandeling; 
- Je de producten niet volgens ons advies en/of volgens de gebruiksaanwijzing hebt gebruikt;
- Behandelingen of producten niet naar wens zijn;
- Je tegenvallende resultaten en/of verwachtingen hebt. 

Beschadiging & Diefstal

Wanneer je meubilair, apparatuur of producten in onze kliniek beschadigd, hebben wij het recht om een schadevergoeding te eisen. Diefstal wordt door ons altijd direct bij de politie gemeld.